Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

9357 7534
Reposted fromgrumpycatdixon grumpycatdixon viairmelin irmelin
9357 7534
Reposted fromgrumpycatdixon grumpycatdixon viairmelin irmelin
gosienia
6979 c8da 500
Łódź, ul. Podrzeczna
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viairmelin irmelin
gosienia
7311 ef4f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek

March 28 2017

gosienia
2306 de3c 500
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viaSzczurek Szczurek
0025 ce42 500

Kate Winslet, 1996.

Reposted fromrocknrollqueen rocknrollqueen viaszydera szydera
9487 e71a 500
Reposted frominochi inochi viaSzczurek Szczurek
gosienia
gosienia
Nie wiedziałem że nie odpisałem; ja tak już mam chyba całe życie, nie wiedziałem że nie odpisałem, że nie pocałowałem, że nie zobaczyłem, rozumiesz te nie czynności, czynności niedokonane, życia nieprzeżyte; tak żyć, to jest: tę negację opisywać, to jest: nie to, co było faktycznie a to, co nie było w żadnym wypadku(to jest: w jedynym, tak)...? To ciekawa strona tego, czego się nie robi.
— Ochocki, Vithren, "Cytryna o imieniu"
Reposted fromvith vith viaczekoladowysen czekoladowysen
gosienia
Zamieniam się w głód
Twych rąk, twych ust
Zamieniam się w obłęd
Zmysłów krzyk
A każda cząstka mnie
Utkana z próśb
I pragnienia
Byś tu obok był
— 4 rano
gosienia
9189 27cc
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

March 27 2017

gosienia
Naprawdę, zanim zacznie się porządkować świat, należy najpierw uczynić generalne porządki wewnątrz nas samych. Wymieść przesądy, schematy, chore ambicje.
— Roma Ligocka
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera
gosienia
Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
gosienia
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

March 26 2017

gosienia
2493 dcf8 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaSzczurek Szczurek

March 22 2017

gosienia
3653 d780
Reposted fromhysterie hysterie viabrzask brzask
gosienia
7454 13d3 500
Reposted fromMeshirr Meshirr viaSzczurek Szczurek
gosienia
1613 e6c0
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaszydera szydera
6249 879c 500
Reposted fromso-um-hi so-um-hi viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl