Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

gosienia

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 07 2018

gosienia
8529 70b6 500
Reposted fromenn0 enn0 viaPoranny Poranny
gosienia

September 25 2018

gosienia
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viaszydera szydera
gosienia
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viaszydera szydera

September 24 2018

gosienia
7396 6a68
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
gosienia
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viaszydera szydera

September 20 2018

gosienia
6081 15b3 500
a przynajmniej tak się czuje. Nic się nie zmienia.
Reposted frommakle makle viaszydera szydera
gosienia
gosienia
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
3030 c878 500

M. Hłasko

gosienia

Usually when people ask how I'm doing the real answer is I'm doing shitty, but I can't say I'm doing shitty because I don't even have a good reason to be doing shitty. So if I say 'I'm doing shitty' then they say 'Why? What's wrong?' and I have to be like 'I don't know, all of it?' So instead when people ask how I'm doing, I usually say 'I am doing so great'

— BoJack Horseman
Reposted fromikari ikari viaPoranny Poranny
gosienia
Reposted fromPoranny Poranny

September 13 2018

gosienia
8989 796d 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaszydera szydera
gosienia
4572 3d18
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
gosienia
9048 516c 500
Reposted fromkandyzowaneowoce kandyzowaneowoce viairmelin irmelin

September 12 2018

gosienia
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

August 19 2018

gosienia
5908 cb23
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaszydera szydera
7826 57a6
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
gosienia
5759 0abd 500
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl