Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2020

gosienia
0253 fa4f 500
Reposted frompiehus piehus viaxer xer

February 08 2020

gosienia
5068 7d40 500
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
gosienia
8476 60c7
Reposted fromkarrolka karrolka viaSzczurek Szczurek

February 06 2020

gosienia
4572 1631 500
Reposted fromPoranny Poranny
gosienia
7431 08b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
gosienia
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viairmelin irmelin

January 26 2020

gosienia
3228 b50f 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viairmelin irmelin
gosienia
3665 c9b1
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaszydera szydera
gosienia
1720 445f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
gosienia
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaszydera szydera
gosienia
7158 dbad 500
Reposted fromPoranny Poranny
gosienia
5485 d172 500
Małecki, Ślady
Reposted fromSilentRule SilentRule viairmelin irmelin
gosienia
6803 f053 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin

December 26 2019

gosienia
gosienia
Nie daj mi, Boże, podróżować tam, dokąd nie powinniśmy podróżować. Uchroń mnie przed wędrówką w czasie, pozwól mi zostać tam, gdzie jest miejsce moje. Pozwól mi mieszkać między przyszłością a przeszłością, między jutrem a wczoraj. Niech się nic, co się stało, nie odstaje i niech się nie staje nic, co jeszcze nie dojrzało, aby stać się. Niech się dzieje normalność, choćby byłą najokrutniejsza. I niech się nie cofa ani nie śpieszy zegar czasu mojego, niech nie wracają cienie świetności ani marności mojej. Amen.
— Agnieszka Osiecka, Zabiłam ptaka w locie.
Reposted frommhsa mhsa viaconieco conieco

December 06 2019

gosienia
7089 2893
Reposted fromcogitavi cogitavi viairmelin irmelin
gosienia
8226 d92d
Reposted fromLukilukister Lukilukister viairmelin irmelin

November 20 2019

2216 41b4 500
Reposted fromunco unco viaunmadebeds unmadebeds
gosienia
9830 e041 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
gosienia
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl